Продукти „Арбитражът – алтернативен метод за решаване на правни спорове“ Проектът е финансиран по договор №BG05SFOP001-3.003-084-C01/29.01.2021г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

СДРУЖЕНИЕ НА МЛАДИТЕ ПСИХОЛОЗИ В БЪЛГАРИЯ

Разработи  Анализ, изводи и препоръки за добрите практики на арбитража в България и чужбина по проект „Арбитражът – алтернативен метод за решаване на правни спорове“ Проектът е финансиран по договор №BG05SFOP001-3.003-084-C01/29.01.2021г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Можете да се запознаете като прегледате трите файла /3 части/

Анализ и изводи за добрите практиви на арбитража СМПБ-1-50

Анализ и изводи за добрите практиви на арбитража СМПБ-51-100

Анализ и изводи за добрите практиви на арбитража СМПБ-101-165

Фондация „Отворена врата“ гр. Перник по „ Дейност 1 на проект Арбитражът – алтернативен метод за решаване на правни спорове финансиран по административен договор № BG05SFOP001-3.003-084-C01/29.01.2021 г. от Европейския социален фонд, чрез оперативна програма „Добро управление“ се изработи документ -Анализ.

Анализ Pernik