„ВАРНА-ПРИВЛЕКАТЕЛНА ЗА МЛАДИТЕ ХОРА“

Финансиран О Б Щ И Н А  В А Р Н А, Дирекция „Младежки дейности и спорт” ПО ДЕЙНОСТ „МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТИ – 2011”

Основна цел: Осмисляне на свободното време на младите хора чрез стимулиране на доброволчески инициативи, предприемчивост и творчество. Повишаване на мотивацията им за реализация във Варна, формиране на чувство за отговорност и принадлежност.

Основни дейности за реализация на целите: Набор и подбор на млади доброволци. Обучение на тренинг водещи. Дейността включва обучение на млади доброволци, и предоставяне на възможност да приложат на практика придобитите умения за водене на тренинги с акцент на метода „брейнсторминг”( мозъчна атака ). Провеждане на тренинги. Ще се проведат тренинги с най- малко 200 ученици и студенти за повишаване на мотивацията и чувството за принадлежност. Фокуса на тяхната работа ще бъде и проучване на нагласите на младите хора за живот и реализация във Варна. Добрите страни, конструктивни идеи за развитие на нашия град, за създаване на по-добри условия на живот и реализация ще бъдат акцент. Обработка на резултатите, издаване на брошура. Резултатите от проучването ще бъдат публикувани в брошура. Тя може да даде полезна информация при планиране на дейности на Консултативния Младежки Съвет към община Варна. Създаване на “Pool of trainers”. База данни с досиетата на обучените доброволци ще бъде предоставена на Дирекция Младежки дейности. Така ще се създаде първия в България “Pool of trainers”. Европейската практика показва, че базата данни с обучените за треньори доброволци се използва ефективно не само на общинско, но и на национално ниво. Младите доброволци подпомагат дейностите, като това спестява време и финансов ресурс. От друга страна те се утвърждават като специалисти и подпомагат катиерното си развитие.

Постигнати резултати:
•Обучени 20 доброволеца за тренинг водещи с акцент „брейнсторминг”( мозъчна атака ).
•Повишена мотивация и чувство за принадлежност при 200 младежи, включени в проекта
•Издадена брошура, включваща мнението на варненската младежка общност за силните и слабите страни, бъзможности и препоръки за живот и реализация във Варна.
•Създадена база данни с “Pool of trainers”