Устав

Устав
НА СДРУЖЕНИЕ НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1.Сдружението на психолозите в България е доброволно обединение на психолози, студенти по психология и млади хора, интересуващи се и занимаващи се с психология.

Чл.2 Статут:
2.1. Наименованието му е \“СДРУЖЕНИЕ НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ\“ (СПБ). То се изписва на български език.
2.1.1.СПБ е сдружение с идеална цел и юридическо лице със седалище и адрес на управление – гр. Варна, ул. „Подполковник Калитин\“, № 28, ет. 2, ап. 45.
2.1.2. Сдружението на психолозите в България е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност.
2.1.3. Сдружението се учредява за неопределен срок.

II.ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ
Чл.З. Основните цели на СПБ са:
3.1. Грижа за бъдещето на младите хора на България, чрез тяхното подпомагане в процеса на професионалното им усъвършенстване и реализация.
3.2. Защита на професионалните интереси на психолозите и студентите по психология в страната, подпомагане на тяхното обучение и професионална реализация. Съдействие за решаване на въпроси, отнасящи се до професионалните проблеми на психолозите в България.
3.3. Повишаване качеството и имиджа на психологията в академичните общности. Специални грижи за студентите по психология в различните университети в страната чрез информационно подпомагане, съдействие при кандидатстване със собствени проекти до различни фондации и институции, подпомагане на професионалната им квалификация, приобщаване и взаимодействие с други студентски общности.
3.4. Укрепване и оптимизиране на контактите и взаимодействието между психолозите на национално и международно равнище.
3.5. Утвърждаване позициите на психологията, като фундаментална наука в полза на човека и обществото.
3.6. Експертна и методическа помощ в различни сфери на обществения живот, където психологията има своето място: социална сфера, бизнес, образование, здравеопазване, култура, спорт, политика и др.
3.7. Подпомагане публикационната активност на младите психолози чрез издаване на собствени печатни издания и поддържане на web-site.
3.8. Обединяване капацитета на младите специалисти в България в името на нейното развитие и в помощ на обществото.
3.9. Постигане и поддържане на европейските стандарти в социалната, научно образователната и културната сфери на обществения живот България.
3.10. Поддържане на научни и организационни връзки със сродни научни дружества в Република България, с чуждестранни организации, институти и отделни научни работници в чужбина.
3.11 .Съдействие за осъществяване на международен обмен на програми, научни работници, литература, апаратура и научна информация.
3.12 .Взаимодействие с други неправителствени организации в страната и чужбина и всички дейности, които са в помощ и интерес на обществото и които не противоречат на законите на Република България.
Чл.4 Основни задачи на СПБ:
4.1 . Създаване на структури /клонове/ на сдружението в София и други градове в страната, на консултативни, квалификационни, тематични и информационни секции и центрове, работни групи и други за координиране и подпомагане дейността на своите членове.
4.2. Създаване на информационен фонд, който да съхранява данни и информация за свободни работни места в сферата на психологията.
4.3. Предоставяне на всякаква информация относно възможностите за професионални изяви на младите специалисти — психолози и студентите по психология.
4.4 Реализиране на конкретни стъпки за защита интересите и правата на младите психолози.
4.5 Организиране на мероприятия подпомагащи професионалното усъвършенстване: тренинги, семинари, конференции, дискусии по актуални проблеми и др. в областта на психологията, обществените и хуманитарните науки.
4.6. Създаване на работещ модел за информационна обмяна и взаимодействие между психолозите в страната – студенти, учени, приложни специалисти.
4.7. 0сигуряване на контакти и сътрудничество с други професионални и обществени съюзи, движения и групи имащи отношение към целите и задачите на СПБ.
4.8. Участие и реализиране на проекти с научноизследователска и обществена значимост – самостоятелно или в сътрудничество с други организации, институции и специалисти.
4.9. Развитие на активна международна дейност за приобщаване на младите психолози, в частност и на младите хора като цяло към европейските и световни професионални и граждански общности.
4.10 .Разработване и реализиране на идеи в подкрепа на гражданското общество в Република България.
4.11 .Подпомагане на младите хора в България в личната и професионалната им реализация.
4.12 .Подпомагане регионалното развитие на различните области в България посредством дейността на своите клонове.
4.13 . Реализиране на дейности в сферата на психичното здраве, консултирането, превантивната дейност, образованието, социалното подпомагане и други в услуга и помощ на обществото.