За социално включване и професионално развитие / For social inclusion and Professional Development

For social inclusion and Professional Development

За социално включване и професионално развитие

2017-1-BG01-KA104-035859

Еразъм+ 2017, КА1

Образователна мобилност за граждани, Мобилност на обучаеми и персонал, Мобилност на персонала в образованието за възрастни

профължителност на проекта 12 месеца /01-06-2017- 31-05-2018/

Проект „За социално включване и професионално развитие” е с водеща организация Сдружение на младите психолози в България, която е неправителствена организация, създадена да подпомага младите хора и бъдещите специалисти в областта на психологията, социалните и педагогическите науки, да информира обществото относно отговорностите и сферата им на дейност. Организира семинари, курсове, лекции и тренинги, предоставя експертна и методическа помощ в различни сфери на обществения живот, където психологията има своето място – професионално и кариерно консултиране, социална сфера, образование, здравеопазване, бизнес, култура, спорт, политика. Работи активно с общини, училища, детски градини, университети, неправителствени организации и други.

Настоящият проект има за цел:
– Да развие ключови умения и да подобри професионалната компетентност на преподавателския и непреподавателския състав на Сдружение на младите психолози в България.
– Да подобри техните знания, умения и личностни компетенции за работа с възрастни лица и лица в риск чрез иновативни обучения включително в други страни-членки на Европейския съюз.
– Да обмени добри практики за професионално и кариерно консултиране с вече наложили се фирми и организации на европейско ниво.

Продължителност на проекта – 12 месеца (2 мобилности от по 10 дни = 20дни общо).

Основни дейности:
– Организация и управление на проекта
– Предварителна езикова и културна подготовка
– Реализиране на мобилности в Гърция и в Кипър
* практически курсове и обучения в други страни членки на ЕС.
– Информация и публичност

Целева група: 10 специалисти в областта на психологическо, социално и кариерно консултиране на възрастни и лица в риск.

Специалистите са основната движеща сила в проект „За социално включване и професионално развитие”. Той осигурява поредица от иновативни методи и подходи за стимулиране на активността на специалистите – обучение за развитие на социални умения и организационно поведение, учене в действие, работа в мултикултурна среда, споделяне на опит и практики, изследване на потребностите от обучение на възрастни, работа на терен и други. Развитието на персоналните качествата ще доведе до подобряване и оптимизиране, както на работния процес, така и на по-ефективната борба с безработицата. Всяка една от тези дейности ще доведе до повишаване на качеството на кариерните консултации в България и достигането им на европейско ниво. Eзиковата и културна подготовка ще подпомогне междукултурния диалог и европейското измерение на проекта. Той е уникален по своята същност, защото в изпълнението си включва две различни юридически форми – 2 фирми и неправителствена организация. Взаимодействието между тях позволява по-голяма широкообхватност и усвояване на различни методи за работа.