ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ ПО ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.05-0043

„МУЛТИСПЕКТЪРЕН ПОДХОД ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ НА ДЕЦА ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА“