„ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ- ПЪТ КЪМ УСПЕШНА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ”

Финансовата подкрепа на оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

Съфинансиране: ЕС чрез Европейския социален фонд

Стойност на проекта: 322 912 лв.

Продължителност: 12 месеца ( 20.10.2009 – 20.10.2010 год. )

Партньори: СОУ „Васил Друмев” и ПГСАГ „Васил Левски”

Общи цели на проекта:
– Да се развият личните и социалните умения на учениците чрез подходящи обучения и тренинги
– Подпомагане на успешната професионална реализация на учениците
– Създаване на училищни модели за превенция на насилието и на отпадането от образователната система

Специфични цели на проекта:
– Приобщаването на родителската общност
– Развитие на творческите заложби на децата, чрез организиране на клубове по интереси
– Подпомагане на кариерното ориентиране и реализирането на младежите в професионалната сфера

Развитие на личните и социалните умения на учениците чрез подходящи обучения и тренинги; Развитие на творческите заложби на децата, чрез организиране на клубове по интереси; Подпомагане на успешната професионална реализация на учениците; Създаване на училищни модели за превенция на насилието и подкрепа на децата преживели насилие; Превенция на отпадането от образователната система чрез подобряване на адаптацията на децата в училищната среда и повишаване на мотивацията за активно участие в училищния живот; Приобщаване на родителската общност чрез разработване на система и активно взаимодействие. Разкриване на нови работни места за специалности в областта на неформалното образование и социалните дейности.

Млади психолози помагат за развитието и интеграцията на учениците

„Личностно развитие…“ и за мажоретки