Методология и анкети по проект: BG05SFOP001-3.003-0084-C01 „Арбитражът – алтернативен метод за решаване на правни спорове“, финансиран по ОПДУ

Методология и анкети по проект: BG05SFOP001-3.003-0084-C01 „Арбитражът – алтернативен метод за решаване на правни спорове“, финансиран по ОПДУ

Продуктите са изработени и реализирани от партньора по проекта Фондация „Отворена врата“ гр Перник

По дейност 1 на проект„Арбитражът – алтернативен метод за решаване на правни спорове“

Проектът е финансиран по договор №BG05SFOP001-3.003-084-C01/29.01.2021г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Бенефициент: Сдружение на младите психолози в България

Партньори: Фондация „Отворена врата“ гр. Перник

Фондация ,, Отворена врата“ разработи методология и 2 броя анкетни карти и Методология

https://forms.gle/XimzRMFYQ9jMSjXL6

https://forms.gle/6mHx6F57HNAUWxE97

https://otvorenavrata.alle.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8/