МУЛТИСПЕКТЪРЕН ПОДХОД ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ НА ДЕЦА ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Партньори: II СОУ „Неофит Бозвели” и ОУ„Добри Войников”

Продължителност на проекта: 12 месеца ( Октомври 2012 – Октомври 2013 год. )

Обща стойност на проекта: 366 863,00 лв.

Общи цели:
– Адаптиране на учениците от ромски произход към условията в училище и приобщаването им към училищната среда чрез разширяване на кръга им от дейности
– Запознаване и формиране на положително отношение към българските традиции, обичаи и култури за повишаване на интереса и мотивация на учене
– Добри резултати в обучението, които ще са предпоставка за по-висока самооценка, себеутвърждаване и повишаване на професионалната реализация

Дейностите, които бяха реализирани по проекта са:
– Организация и управление
– Информация и публичност – реализирани бяха 4 пресконференции
– Организация на изнесени форми
– Разкриване на център за образователно интеграция и адаптация на деца

През целия период за изпълнението му бяха проведени 4 семинара и 1 конференция за споделяне на добри практики, както и 4 пресконференции. На тях присъстваха специалисти, учители, родители, ученици и представители на различни институции.90 деца, включени в клубовете по интереси и от двете училища – партньори, участваха и в 2 организирани академии за лидери – зимна и лятна. По време на академията се повиши мотивацията на децата за активно участие в училищния и извънучилищния живот. Учениците от двете училища развиваха екологичното и гражданското възпитание. Бяха организирани няколко екскурзии, на които децата се запознаха с красотата и историята на България. А в клубовете по интереси децата се запознаваха с различни екологични проблеми и начините за справяне с тях, спецификата на българските и етническите празници, и различните видове танци. Клубовете са по 3 в двете училища – партньори: ”Да съхраним традиции и обичаи”, „Танци” и „Екология и здраве”. В проектът бяха обхванати над 800 деца и родители в различните видове дейности. Те се включваха активно, проявяваха интерес и ефектът беше налице. По проекта работеха социални работници,психолози,кариерни консултанти,тренинг-водещи,медиатори,юристи и педагози. Заложените цели бяха осъществени и задачите изпълнени.

По проекта бяха изготвени:
– Филм на български и английски език

– Наръчнк за добри практики при интеграцията на деца от малцинствата

– Сборник за добри практики
– Училищен вестник от децата

Мултиспектърен подход за образователна интеграция и адаптация на деца от етническите малцинства