“НПО СЕКТОР – АКТИВЕН УЧАСТНИК В ПРИЛАГАНЕТО НА ПОЛИТИКИ НА МЕСТНО НИВО”

Партньор на Фондация „Вида“
Продължителност: 12 месеца ( юни 2008 – юни 2009 год.)
Обща стойност на проекта: 100 786,13 лв.

Цел на проекта:
Да допринесе за повишаване на административния капацитет на неправителствения сектор за ефективно прилагане на политики на местно ниво. Основните идентифицирани проблеми в тази област са свързани с липса на знания и умения за разработването на организационна стратегия, липса на ясно изграден структуктура на НПО, липса на диалог и партньорство с месните власти, за съвместно формиране и прилагане на местни политики, липса на умения за привличане и използване на доброволци за увеличаване на човешките си ресурси в работата си с общността при провеждането на местни политики.