Обява за подбор по проект 2018-1-BG01-KA104-047182 „Подкрепа за психично здраве“, финансиран по програмата Еразъм +

Каним всички членове и доброволци на Сдружение на младите психолози в България да се включат в мобилността по проект 2018-1-BG01-KA104-047182 „Подкрепа за психично здраве“, финансиран по програмата Еразъм +.

Курсът ще се проведе в следни ред:
11.10.2018 – 24.10.2018 – Гърция

Темите, които ще се разгледат по време на мобилността са:

1.Internet use in psychologist’s work

2.Online training and eLearning

3.Pedagogical and psychological support of social workers

4.Prevention of psychological problems

5.Professional burnout – ways to avoid it

6.Psychological counseling

7.Psychological health

8.Social dialog

9.Social innovations

10.Tackling stress

Всички разходи за път, настаняване, храна и курсови такси са финансирани по роект 2018-1-BG01-KA104-047182 „Подкрепа за психично здраве“, финансиран по програмата Еразъм +.

Всички членове и доброволци, желаещи да участват в селекционната процедура могат да подадат заявление за участие и актуална автобиография до 06.06.2018 в офиса на Сдружение на младите психолози в България, а на 10.06.2018 ще се проведе самия подбор. Ще бъдат одобрени 14 кандидата.

Настоящият проект е изготвена с финансовата подкрепа на Програма Еразъм + и Сдружение на младите психолози в България носи цялата отговорност за съдържанието на този документ, и при никакви обстоятелства не може да се приема като официална позиция на Европейския Съюз и Националната агенция.