ОПДУ BG05SFOP001-3.003-0084 Арбитражът – алтернативен метод за решаване на правни спорове

 

                                                                                                                                                                                             

„Арбитражът – алтернативен метод за решаване на правни спорове“

Проектът е финансиран по ОПДУ, договор №BG05SFOP001-3.003-084-C01/29.01.2021г.,

съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 Продукти:

 

Д1. Извършено проучване и изготвен 1 брой анализ. Анализ Pernik

www. psychologybg.com

www.otvorenavrata.alle.bg 

Д2Извършено проучване и изготвен 1 брой анализ на чуждестранни добри практики за ефективни арбитражни производства

Анализ и изводи за добрите практиви на арбитража СМПБ (1)-1-40

Анализ и изводи за добрите практиви на арбитража СМПБ (1)-41-82

Анализ и изводи за добрите практиви на арбитража СМПБ (1)-83-120

Анализ и изводи за добрите практиви на арбитража СМПБ (1)-121-165

www. psychologybg.com

www.otvorenavrata.alle.bg

 

 

„Този проект е финансиран с подкрепата на ОПДУ, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. “ Тази публикация отразява само възгледите на автора и ЕС / ЕСФ не може да носи отговорност за информацията, съдържаща се в нея. “