„ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКОВИТЕ ФАКТОРИ ПРИ ДЕЦА И МЛАДЕЖИ”

Финансиран от О Б Щ И Н А  В А Р Н А, ДИРЕКЦИЯ „ПРЕВЕНЦИИ”

Цели на проекта:
– Ограничаване на риска от зависимост към психоактивни вещества при деца и младежи;
– Ограничаване на риска от извършване на асоциални прояви и правонарушения от деца и младежи;
– Поддържане на ниско ниво на разпространение ХИВ / СПИН и др. болести предавани по кръвен и полов път.

Целева група: ученици и лица в риск

Възрастовата граница на младите хора, които посягат към наркотичните вещества, пада всяка година. Паралелно с това физическата агресия и психическият тормоз между децата процъфтява. Въпреки здравната култура, която получават, много малка част от младежите използват предпазни средства. Точно тази реалност инициира разработването на настоящото проектно предложение. Основните му цели и дейности са разработени в съответствие с принципите, целите, задачите и приоритетите на общинската политика за младежта, превенция на наркоманиите (2008 – 2011), превенция на противообществените прояви, на асоциално поведение (2010 – 2014) и превенция на ХИВ/СПИН (2009-2014)