Приключи мобилността по проект 2021-1-BG01-KA122-ADU-000030579 Житейски умения – Баланс между родителство и кариера

  

Нашата мисия и цел, е да помогнем на обучители, тренери и родители да постигнат баланс между работа и семейство, за да се повиши тяхното психическо благосъстояние и качество на живот.

Чрез мобилността и проекта ние успяхме да подкрепим експертите, работещи в тази област, за добиване на подходящи умения, знания и компетенции за справяне с такива проблеми.

Мобилността помогна на обучителите в тяхната работа и оказа подкрепа на родителите, които се борят да балансират своите задължения, свързани с тяхната кариера и родителство. Това ще бъде от полза за персонала и доброволците на СМПБ, родителите и работодателите.

Чрез мобилността в Гърция (на ниво ЕС) ние внедрихме най-добрите практики, методи, инструменти и ноу-хау в нашата практика.

Основната цел на проекта е Развитие на житейски умения и подобряване на професионалната компетентност на преподавателския състав на СМПБ.

Чрез изпълнението на проекта ние постигнахме: подобряване на качеството на работа и уменията на обучителите и тези в областта на психичното здраве и благосъстояние; също и на специалисти, които помагат на родителите в придобиването на житейски и професионални умения за постигане на баланс между кариера и родителство. Освен това, чрез увеличаване на личните и професионални знания, умения и компетенции, нашите експерти са по-ефективни в насърчаването на социалния диалог за развитие на нови житейски умения, не само сред възрастните обучаеми, но и сред другите учители и ръководители на обучения. Чрез международното сътрудничество ние разширихме измерението на нашите дейности от национално на европейско ниво и обогатихме нашата работа чрез нови и свежи добри практики, методи, инструменти, идеи и начини да се приложат знанията на практика.

  

Обучителните материали могат да бъдат изтеглени от линковете:

Balancing between parenting and WORK in the digital age (day 6) Balancing parenthood and work stress (day 3) Day-4 Using your professional strengths early career psychology day 5 Life skills (day 1) Main aspects of career development and parenthood (day 2)

„This project has been funded with support from the European Commission.“ This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any of the information contained therein.