Проект „Иновации и добри практики в образованието“

Проект „Иновации и добри практики в образованието“
2016-1-BG01-KA201-023749
Еразъм +, К2 Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Стратегически партньорства за училищното образование
Водеща организация: Сдружение на младите психолози в България
Партньори:
Българска гръцка асоциация на културата Паисий Чилендарски
www.schoolbg.eu
Център за асоцииране насърчава социалното включване „Пакив“
www.acpispakiv.ro

Дата на стартиране на проекта 03.10.2016
Обща продължителност на проекта (месеци) 14 месеца
Крайна дата на проекта (дд-мм-гггг) 02.12.2017

Цели на проекта:
1.Насърчаване на равенството, приобщаването и подобряване на качеството в образованието, обучението за всички и предотвратяване на преждевременното напускане на училище и насърчаване на участието на групи в неравностойно положение в обществото \ t
2. Подобряване на качеството и уместността на услугите в областта на образованието, обучението и младежта чрез разработване на иновативни подходи и разпространение на добри практики \ t
3. Подобряване на капацитета на организациите, работещи в областта на образованието, обучението и младежта, по-специално в областта на стратегическото развитие, организационното управление, качеството на обучението, интернационализацията, справедливостта и включването, качеството и целевите дейности за конкретни групи.
4.Насърчаване на личното и професионално развитие, предприемачеството, образованието, развитието на активно гражданство, по-висока заетост и започване на бизнес начинания, подкрепа за кариерно развитие и насоки в съответствие с
5. Увеличаване на участието в обучението и заетостта чрез развитие на кариерно ориентиране и консултиране за качество на услугите
6.Насърчаване на професионалното развитие на персонала и младежките работници в областта на ИКТ методологиите и подпомагане на развитието и използването на отворени образователни ресурси на различни европейски езици.
Продължителност на проекта – 14 месеца.
Партньори по проекта: България – професионална неправителствена организация, Румъния-НПО, Гърция-училище
Основна целева група – Училищни психолози / педагогически съветници, учители.
Подпомагаща целева група са 500 студенти от България, Румъния, Гърция.
Дейности по планиране:
1. Управление и изпълнение на проекти (А1)
2. Транснационални срещи по проекта (М)
/ 3 срещи във всяка страна-партньор /
3.Интелектуални продукти (O) \ t
3.1.Проучване, анализ и трансфер на най-добри практики (O1)
– Проучване и анализ на програми и инструменти, насочени към борба със социалното изключване и ранното напускане на училище
– Проучване и анализ на опита в други държави-членки на съществуващите критерии, стандарти, програми и инструменти за училищните психолози и педагогическите съветници
-Изучаване на подходите и методите на ЕС, които идентифицират индивидуалните изисквания и нужди с цел насърчаване на тяхното активно участие в учебния процес чрез установяване на сътрудничество с организации от други държави-членки
3.2. Разработване на наръчници и указания (O2)
Разработване на наръчници и указания за работа след диагностика за:
– училищни психолози с практически съвети и напътствия
– училищни съветници с практически съвети и насоки за работа след получаване на диагностични резултати
– учители с практически съвети и насоки за работа след получаване на диагностични резултати
3.3 Иновативна методология за скрининг и диагностично тестване на ученици (O3)
Разработване, тестване и прилагане на иновативни практики. Създаване на методология за скрининг диагноза. Езици – български, английски, румънски, гръцки с възможност за добавяне на повече езици.
Създаване на онлайн група и мрежа за обмен на добри училищни практики, база данни, източник на данни Интерактивен ресурс. Регистрация на специалисти. Безплатно използване на база данни от материали, наръчници, наръчници. Обратна връзка и възможност за обсъждане на конкретни случаи с други професионалисти.
Методологията ще бъде новаторска за ЕС, дизайн и ключови инструменти за професионалисти в училищната ария. Този инструмент ще минимизира времето и ще увеличи до максимум ефективността на училищния скрининг и ранната диагностика на основния риск от отпадане на учениците. В националната употреба ще даде бърза, действителна статистика и подробна информация на учениците в риск за вземащите решения в училищното образование – местно, регионално и национално ниво.
4.Мултиплеър събития (E1,2,3) Семинари за споделяне и разпространение на резултати от проекти и продукти – 10 семинара. Семинарите ще се провеждат в отворени врати и ще присъстват общо 200 местни участници и 10 международни участници – местни, регионални, национални организации, съветници, психолози и учители.
Ключовите показатели за резултатите от проектното предложение са:
1.Брой регистрирани професионалисти в групата – минимум 12 специалисти
2.По-диагностицирани студенти – скрининг диагностика на минимум 500 ученици, след изпитателен старт на иновативната методология
3.Брой семинари за целия период на проектното предложение – 10 семинара.