Проект „Подкрепа за психично здраве“, финансиран по Еразъм +

 

Проект „Подкрепа за психично здраве“/ „Psy Health Development – PsyHD”

Еразъм+ 2018 Ключова дейност 1 – Сектор „Образование за възрастни“

Продължителност на проекта: 12 месеца (01.06.2018 – 31.05.1019)

Водещата организация на проекта е Сдружение на младите психолози в България, която е неправителствена организация с цел да подпомага развитието на специалисти в сферата на психологията, социалните дейности, образованието. Сдружението организира и изпълнява своите цели чрез провеждане на семинари и тренинги за експертите, които се занимават с области, в които психологията има важна роля (образование, кариерно консултиране, здравеопазване и медицина, спорт, култура). Организацията работи по проекти, които успешно интегрират деца, младежи и възрастни от маргинализирани групи чрез консултиране, развитие в кариерата, образование. Сдружение на младите психолози в България често си партнира с местните общински власти, училища и университети, както и други неправителствени организации.

Проект „Подкрепа за психично здраве“ е насочен към начини да разпространи добри практики и разшири познанията на експерти в сферата на формалното и неформално обучение с нови компетенции в областта на психичното здраве, груповата работа, лидерството. Прилагането на методики и програми за психично здраве в училищните мрежи и в маргинализираните общности.

Основни цели на проекта:

• Да развие ключови умения и да подобри професионалната компетентност на преподавателския и непреподавателски състав на Сдружението на младите психолози в България.

• Да подобри техните знания, умения и личностни компетенции за работа с възрастни лица и лица в риск чрез иновативни обучения включително в други страни-членки на Европейския съюз.

• Да обмени добри практики за психологичното здраве и консултиране с вече наложила се фирма на европейско ниво.

Основни дейности са:

• Организация и управление на проекта;

• Предварителна подготовка на кандидатите за мобилността;

• Реализиране на мобилност в Гърция: – Практически курсове и обучения в други страни-членки на Европейския съюз

• Информираност и публичност.

Броят на участниците в мобилността в партньорската ни организация в Гърция ще бъдат 14 експерти и доброволци на Сдружение на младите психолози в България. Продължителност на мобилността 10 дни.