Проект „Подкрепа за психично здраве“, финансиран по Еразъм +

 

Проект „Подкрепа за психично здраве“/ „Psy Health Development – PsyHD”

2018-1-BG01-KA104-047182

Еразъм+ 2018 Ключова дейност 1 – Сектор „Образование за възрастни“

Продължителност на проекта: 12 месеца (01.06.2018 – 31.05.1019)

Водещата организация на проекта е Сдружение на младите психолози в България, която е неправителствена организация с цел да подпомага развитието на специалисти в сферата на психологията, социалните дейности, образованието.

Проект „Подкрепа за психично здраве“ е насочен към начини да разпространи добри практики и разшири познанията на експерти в сферата на формалното и неформално обучение с нови компетенции в областта на психичното здраве, груповата работа, лидерството. Прилагането на методики и програми за психично здраве в училищните мрежи и в маргинализираните общности.

Основни цели на проекта:

• Да развие ключови умения и да подобри професионалната компетентност на преподавателския и непреподавателски състав на Сдружението на младите психолози в България.

• Да подобри техните знания, умения и личностни компетенции за работа с възрастни лица и лица в риск чрез иновативни обучения включително в други страни-членки на Европейския съюз.

• Да обмени добри практики за психологичното здраве и консултиране с вече наложила се фирма на европейско ниво.

Основни дейности са:

• Организация и управление на проекта;

• Предварителна подготовка на кандидатите за мобилността;

• Реализиране на мобилност в Гърция: – Практически курсове и обучения в други страни-членки на Европейския съюз

Темите, които ще се разгледат по време на мобилността са:

1.Internet use in psychologist’s work

2.Online training and eLearning

3.Pedagogical and psychological support of social workers

4.Prevention of psychological problems

5.Professional burnout – ways to avoid it

6.Psychological counseling

7.Psychological health

8.Social dialog

9.Social innovations

10.Tackling stress

• Информираност и публичност.

Броят на участниците в мобилността в партньорската ни организация в Гърция ще бъдат 14 експерти и доброволци на Сдружение на младите психолози в България. Продължителност на мобилността 12 дни, което включва 10 дни курс и 2 дни за път.

Настоящият проект е изготвена с финансовата подкрепа на Програма Еразъм + и Сдружение на младите психолози в България носи цялата отговорност за съдържанието на този документ, и при никакви обстоятелства не може да се приема като официална позиция на Европейския Съюз и Националната агенция.