ИНТЕГРИРАН ЖИВОТ В ОБЩНОСТТА ЗА ДЕЦАТА И ЛИЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ ОТ ОБЩИНА ДЕВНЯ

 

Финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

СМПБ е асоцииран партньор по проекта
Основна цел: Да допринесе за повишаването качеството на живот и трайната интеграция на най – маргинализираните общности чрез прилагане на интегриран подход.
Специфични цели: подпомагане интеграцията на пазара на труда на маргинализираните групи. Осигуряване на достъп до образование и обучение. Подкрепа за социално включване чрез подобряване достъпа до социални услуги и здравеопазване.
Продължителност на проекта: септември 2013-септември 2015г.
Стойност на проекта: 1 749 942,13 лв