Проект: 2022-1-BG01-KA220-SCH-000085347 Здрави в училище. Подкрепа за благосъстоянието и психичното здраве на ученици и учители / HAS

Проект: 2022-1-BG01-KA220-SCH-000085347 Здрави в училище. Подкрепа за благосъстоянието и психичното здраве на ученици и учители / HAS
Продължителност на проекта 01.11.2022 г. – 31.10.2024 г

Кандидатстваща организация – Сдружение на младите психолози в България E10037715
Партньорски организации
E10115560 ОУ „Христо Ботев“
E10022952 Частно училище IMS Кипър
E10109207 WYZSZA SZKOLA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU Полша

Преките целеви групи на проекта са:
– ученици на възраст 7-20 години в училища от България, Полша и Кипър;
– преподаватели от училища и университети и други образователни центрове от България, Полша и Кипър;
– Непедагогически персонал/университетски персонал;
– друг персонал: експерти, консултанти, педагогически съветници, психолози;
– експерти, които работят с ученици, родители и учители.
Непреки целеви групи:
– Правителствени и неправителствени организации, училища и университети, институции, социални партньори, общини, политици, младежки и спортни организации, компании и др.

Цели:
УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ: Справяне с недостатъците в ученето, преждевременното напускане на училище и ниските умения в основните умения
ХОРИЗОНТАЛНО: Включване и разнообразие във всички области на образованието, обучението, младежта и спорта
УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ: Подпомагане на учители, училищни ръководители и други учителски професии
Теми :
Физическо и психическо здраве, благополучие
Международни отношения и сътрудничество за развитие
Социална отговорност на образователните институции

Изпълнение:
WP1 Управление и изпълнение на проекта
WP2 Изграждане на общност сред партньорите чрез насърчаване на благосъстоянието и психичното здраве на ученици и учители
A1. Изследване на нагласите на учениците и учителите към благосъстоянието и психичното здраве
A2. Събития, кръгли маси и семинари с експерти
A3. Методика/Ръководство за подпомагане на благосъстоянието и психичното здраве

WP3 Повишаване на конкурентоспособността и заетостта в областта на училищното образование
A1 Проучване и оценка на нуждите
A2 Създаване на нов подход и по-добра подкрепа за конкурентоспособност и заетост в училищното образование
A3 Адаптиране, интегриране и внедряване

WP4 Разпространение и публичност
А1 Събития за разпространение и мултиплициране
А2 Страница на проекта и социални мрежи
А3 Посещения и срещи на заинтересованите страни

Очаквани резултати:
1.1 Проучени и анализирани последствията за ученици и учители от дистанционно обучение в електронна среда
1.2 Проведени 6 кръгли маси. Създадени 3 групи за взаимопомощ и интервизия;
1.3 Разработена методология / Ръководство с 3 по-атрактивни програми според нуждите, включително иновативни подходи за
работа с обучители и стажанти
Разработени 3 практики/методи, които отговарят на нуждите на целевите групи с по-малко възможности
60 обучители и 120 обучаеми участват в пилотното изпълнение на програмите
2.1 Проведено проучване, оценка на нуждите и идентифициране на силните страни на човешките ресурси
2.2 Разработена Стратегия за планиране на професионалното развитие на служителите в съответствие с индивидуалните потребности
2.3 Разработена програма за обучение. Проведени мотивационни обучения на училищния персонал в 3 направления
3.1 10 срещи за разпространение на резултатите в България с местни и международни участници и 2 срещи в Кипър и Полша с виртуални участници извън партньорството
3.2 Уеб и FB страници на проекта – информация на английски, български, гръцки и полски език
3.3 12 Посещения и срещи на заинтересованите страни. Отпечатани и разпространени 600 брошури на България, Гърция и Полша

„Този ​​проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за информацията, съдържаща се в нея. “

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.