проект: BG05SFOP001-3.003-0084-C01 „Арбитражът – алтернативен метод за решаване на правни спорове“, финансиран по ОПДУ

 

                            

Сдружение на младите психолози в България е бенефициент по проект: BG05SFOP001-3.003-0084-C01 „Арбитражът – алтернативен метод за решаване на правни спорове“, финансиран по Оперативна програма: Добро управление, съфинансирана от Европейски Съюз, Европейски Социален Фонд.

Срок на изпълнение, месеци15

Стойност на бюджета в лева:

Общо 86 510.81

Финансиране от ЕС

ЕСФ 73 534.19

Национално финансиране 12 976.62