“ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ НА РИСКОВИ ФАКТОРИ ПРИ ДЕЦА И МЛАДЕЖИ”

област Варна– обхват 2000 деца и младежи