„РАЗКРИВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕXАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ КЪМ ДДМУИ- С. РУДНИК”

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Партньор на Община Долни Чифлик
Продължителност: 13 месеца ( Юли 2009 – Август 2010 год.)
Обща стойност на проекта: 117 000 лв.

Цел на проекта: Подобряване качеството на живот на деца и младежи с увреждания, настанени в специализирани институции чрез създаване на условия за тяхната социална рехабилитация и реинтеграция.

Откриват социален център към дом за деца с увреждания в Рудник