Резултати от проведена мобилност по проект 2018-1-BG01-KA104-047182 „Подкрепа за психично здраве“, финансиран по програмата Еразъм +

 

Резултати от проведена мобилност по проект 2018-1-BG01-KA104-047182 „Подкрепа за психично здраве“, финансиран по програмата Еразъм + в периода 11.10.2018 – 24.10.2018 – Гърция. На мобилността писъстваха 14 наши членове и доброволци.

Темите, които се разгледаха по време на мобилността са:

1.Internet use in psychologist’s work

2.Online training and eLearning

3.Pedagogical and psychological support of social workers

4.Prevention of psychological problems

5.Professional burnout – ways to avoid it

6.Psychological counseling

7.Psychological health

8.Social dialog

9.Social innovations

10.Tackling stress

Всички разходи за път, настаняване, храна и курсови такси са финансирани по проект 2018-1-BG01-KA104-047182 „Подкрепа за психично здраве“, финансиран по програмата Еразъм +.

Настоящият проект е изготвена с финансовата подкрепа на Програма Еразъм + и Сдружение на младите психолози в България носи цялата отговорност за съдържанието на този документ, и при никакви обстоятелства не може да се приема като официална позиция на Европейския Съюз и Националната агенция.