Специалисти мотивират деца от малцинствата да учат повече

Липсата на мотивация за учене е един от най-големите проблеми в училищата с преобладаващ брой деца от етническите малцинства. С решаването на проблема се е заело Сдружението на младите психолози в България, чрез проекта си „Мултиспектърен подход за образователна интеграция и адаптация на деца от етническите малцинства”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Децата от етническите малцинства срещат недостатъчно разбиране от родителите и учителите им за необходимостта от интегрирано обучение. Като следствие на това тяхната мотивация спада, което води до трудна или дори невъзможна реализация след средно образование, обясни Петя Събева, председател на неправителствената организация. Проектът цели предизвикването на повече интерес към образователния процес чрез предоставяне на допълнителни занимания, съобразени с интересите и желанията на учениците от малцинствата. Друга от предвидените в проекта мерки е насочена към подобряване на професионалната реализация, посредством заложените кариерни консултации и създаване на сигурност за успех, който се крепи на адекватно обучение и придобити умения, допълни Петя Събева. Партниращите организация, включени по проекта са: II СОУ „Неофит Бозвели” и ОУ„Добри Войников” в село Каменар. Така обхванатите деца са над 800, повечето от малцинствени групи. Учениците от ОУ „Христо Ботев”, село Николаевка, са включени като целева група по проекта. „Училището не е партньор“. С учениците работят специалисти като работата им се осъществява паралелно с тази в партниращите училища – СОУ „Н. Бозвели” и ОУ „Д. Войников”.Сред заложените цели са: адаптиране на учениците от малцинствен произход към условията в училище и приобщаването им към училищната среда чрез разширяване на кръга им от дейности, запознаване и формиране на положително отношение към българските традиции, обичаи и култури за повишаване на интереса и мотивация на учене, добри резултати в обучението, които ще са предпоставка за по-висока самооценка, себеутвърждаване и повишаване на професионалната реализация. В изпълнение на проекта бяха проведени Зимна и Лятна академия за лидери. В зимната се включиха 30 деца, а в лятната 60.