“ЦЕНТЪР ДНЕВНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ДЕВНЯ”

ФАР
Партньор на община Девня

Продължителност: 12 месеца ( януари 2009 – януари 2010)

Стойност на проекта: 195 693,26 евро

Цел: Осигуряването на обществено базирани услуги за възрастни, целящи да подкрепят ползвателите за независим начин на живот, създаване на условия за живот на възрастни хора с физически увреждания, които ще гарантират тяхното социално приобщаване и равни човешки права, чрез създаване и действие на център дневна грижа за възрастни хора с физически увреждания в община Девня.