За нас

Сдружение на психолозите в България

9010, Варна, ул. „Никола Козлев” 5

Мисията ни е Да повишим качеството и имиджа на психологията в България

Нашите цели:

Утвърждаване позициите на психологията като ключова наука в полза на обществото. Организиране на семинари, курсове, лекции и тренинги. Запознаване на широката общественост с дейността на дружеството и в частност с работата на психолозите. Популяризиране на грижите за психичното здраве като също толкова важни, колкото тези за физическото. Информиране на обществото относно отговорностите и сферата на дейност на психолога. Грижа за бъдещето на младите хора, чрез тяхното подпомагане в процеса на професионалното им усъвършенстване и реализация Защита на професионалните интереси на психолозите и студентите по психология, съдействие за решаване на въпроси отнасящи се до професионалните им проблеми. Повишаване качеството и имиджа на психологията в академичните общности. Експертна и методическа помощ в различни сфери на обществения живот, където психологията има своето място социална сфера, образование, здравеопазване, бизнес, култура, спорт, политика и други. Подпомагане публикационната активност на младите психолози чрез издаване на собствени печатни издания и поддържане на он-лайн библиотека. Постигане и потдържане на европейските стандарти в следните сфери на обществен живот: социалната, научнообразователната и културната. Взаимодействие с други неправителствени организации в страната и чужбина и всички дейности, които не противоречат на законите на Република България.

Предмет на дейност:

Предоставяне на всякаква информация относно възможностите за професионални изяви на младите специалисти-психолози и студентите по психология. Реализиране на конкретни стъпки за защита интересите и правата на младите психолози. Организиране на мероприятия подпомагащи професионаното усъвършенстване; тренинги, семинари, конференции, дискусии по актуални проблеми и др. в областта на психологията, обществените и хуманитарните науки. Осигуряване на контакти и сътруднечесво с други професионални и обществени съюзи, движения и групи имащи отношение към целите и задачите на СПБ. Участие и реализиране на проекти с научно-изследователска и обществена значимост – самостоятелно или в сътруднечество с други организации, институции и специалисти. Развитие на активна международна дейност за приобщаване на младите психолози, в частност и на младите хора като цяло към европейските и световни професионални и граждански общности. Разработване и реализиране на идеи в подкрепа на гражданското общество в Република България. Подпомогане на младите хора в България в личната и професионалната им реализация. Реализиране на дейности в сферата на психичното здраве, консултирането, превантивната дейност, образованието, социалното подпомагане и други в услуга и помощ на обществото.

Сдружението притежава лицензи от :

Държавната агенция за закрила на детето

Министерство на труда и социалната политика

– Център за социална рехабилитация и интеграция на деца и възрастни

– Дневен център за възрастни

Петя Събева – председател

Тел:0889516422

Е-mail: psychologyvarna@gmail.com

Web site: www.psychologybg.com