За нас

Сдружение на младите психолози в България

9010, Варна, ул. „Никола Козлев” 5, тел/факс: 052 300 100

Мисията ни е Да повишим качеството и имиджа на психологията в България

Нашите цели:

Утвърждаване позициите на психологията като ключова наука в полза на обществото. Организиране на семинари, курсове, лекции и тренинги. Запознаване на широката общественост с дейността на дружеството и в частност с работата на психолозите. Популяризиране на грижите за психичното здраве като също толкова важни, колкото тези за физическото. Информиране на обществото относно отговорностите и сферата на дейност на психолога. Грижа за бъдещето на младите хора, чрез тяхното подпомагане в процеса на професионалното им усъвършенстване и реализация Защита на професионалните интереси на психолозите и студентите по психология, съдействие за решаване на въпроси отнасящи се до професионалните им проблеми. Повишаване качеството и имиджа на психологията в академичните общности. Експертна и методическа помощ в различни сфери на обществения живот, където психологията има своето място социална сфера, образование, здравеопазване, бизнес, култура, спорт, политика и други. Подпомагане публикационната активност на младите психолози чрез издаване на собствени печатни издания и поддържане на он-лайн библиотека. Постигане и потдържане на европейските стандарти в следните сфери на обществен живот: социалната, научнообразователната и културната. Взаимодействие с други неправителствени организации в страната и чужбина и всички дейности, които не противоречат на законите на Република България.

Предмет на дейност:

Предоставяне на всякаква информация относно възможностите за професионални изяви на младите специалисти-психолози и студентите по психология. Реализиране на конкретни стъпки за защита интересите и правата на младите психолози. Организиране на мероприятия подпомагащи професионаното усъвършенстване; тренинги, семинари, конференции, дискусии по актуални проблеми и др. в областта на психологията, обществените и хуманитарните науки. Осигуряване на контакти и сътруднечесво с други професионални и обществени съюзи, движения и групи имащи отношение към целите и задачите на СМПБ. Участие и реализиране на проекти с научно-изследователска и обществена значимост – самостоятелно или в сътруднечество с други организации, институции и специалисти. Развитие на активна международна дейност за приобщаване на младите психолози, в частност и на младите хора като цяло към европейските и световни професионални и граждански общности. Разработване и реализиране на идеи в подкрепа на гражданското общество в Република България. Подпомогане на младите хора в България в личната и професионалната им реализация. Реализиране на дейности в сферата на психичното здраве, консултирането, превантивната дейност, образованието, социалното подпомагане и други в услуга и помощ на обществото.

Нашият опит от спечелени проекти:

  1. Проект “Проучване и анализ на нарушения в психосоциалното развитие на деца на територията на община Девня” – ОДЗ “Детелина” – обхват 75 деца от 3 до 7 годишна възраст
  2. Проект “Проучване и анализ на рискови фактори при деца и младежи” гр. Девня – обхват 635 деца и младежи
  3. Проект “Проучване и анализ на рискови фактори при деца и младежи” област Варна– обхват 2000 деца и младежи
  4. Проект “Младежки пролетен фестивал”
  5. Проект “Варненските млади психолози на европейско ниво”- Община Варна, Дирекция “Младежки дейности и спорт”
  6. Проект “Мултиспектърна превенция на зависимости” ”- Община Варна, Дирекция “Превенции”
  7. Проект “НПО сектор – активен участник в прилагането на политики на местно ниво”- ОПАК
  8. Проект “Център дневна грижа за възрастни хора с физечески увреждания в община Девня” – ФАР

Сдружението притежава лицензи от :

Държавната агенция за закрила на детето

Министерство на труда и социалната политика

– Център за социална рехабилитация и интеграция на деца и възрастни

– Дневен център за възрастни

Петя Събева – председател

Тел/факс: 052 300 100

Е-mail: psychologybg@abv.bg

Web site: www.psychologybg.com