Продукти „Арбитражът – алтернативен метод за решаване на правни спорове“ Проектът е финансиран по договор №BG05SFOP001-3.003-084-C01/29.01.2021г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

СДРУЖЕНИЕ НА МЛАДИТЕ ПСИХОЛОЗИ В БЪЛГАРИЯ Разработи  Анализ, изводи и препоръки за добрите практики на арбитража в България и чужбина по проект „Арбитражът – алтернативен метод за решаване на правни спорове“ Проектът е финансиран по договор №BG05SFOP001-3.003-084-C01/29.01.2021г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Можете Read More …