Провеждане на информационни кампании за популяризиране на системата за правна помощ и насърчаване на алтернативни методи за решаване на правни спорове

Във връзка с дейност „Информационни кампании“ По ОПДУ BG05SFOP001-3.003-0084 Арбитражът – алтернативен метод за решаване на правни спорове с цели: –        Насърчаване и развитие на алтернативни методи за решаване на правни спорове –        Популяризиране на арбитражното производство, като алтернативен метод за разрешаване на правни Read More …