Етичен кодекс

I.Общи положения
Този Етичен кодекс определя принципите и правилата на поведение на всеки член на СДРУЖЕНИЕ НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ (СПБ) за гарантиране на професионална етика, честна конкуренция и равнопоставеност при осъществяване на дейността му в пазарни условия.
Всеки член на СПБ декларира, че освен Устава ще спазва и този Етичен кодекс.
Нормите на Етичния кодекс са еднакво задължителни за всички членове на СПБ.
В този документ всяко позоваване на прилагане на разпоредба от Устава на СПБ е позоваване на разпоредбата след последното й изменение или въвеждане.
Етичният кодекс подлежи на развитие и усъвършенстване, за да съответства най-пълно на общественото развитие и технологичния напредък.

ІІ. Отношения и взаимоотношения между членове на СПБ 
Отношенията между членовете на Сдружението се базират на принципа на взаимно доверие, толерантност и етичност.
Член на ръководна позиция на СПБ няма право под никаква форма да използва това свое положение за получаване на каквито и да е било предимства или облаги без знанието на председателя на СПБ за ръководения от него отдел.
Възникнали спорове или конфликти между членовете на СПБ се разрешават с приоритет в рамките на сдружението, като е необходимо всеки от тях да прояви добра воля за провеждане на диалог и решаване на възникналия проблем чрез разбирателство.
Ако не бъде постигнато разбирателство, всяка една от страните в спора може да постави въпроса за разглеждане от съответните ръководители на отдели.
Ако и ръководителите на отделите не предприемат своевременно действие за разглеждане на спора, както и когато действията и или решенията им не удовлетворяват накоя от спорещите страни, за спора може да бъде съзиран управителният съвет.

ІІІ. Общи клаузи със значение за дейността на членове на СПБ
Всички членове на СПБ, се задължават да спазват Етичния кодекс.
-да допринася за развитието на човешкото и социално общуване.
-да не причиняват злонамерени вреди на други институции или личности.
-да бъдат честни и добросъвестни.
-да не позволяват дискриминация на основата на раса, пол, религия, произход или политическа принадлежност.
-да уважават личното пространство и конфиденциалността.

IV. Проекти и финансиране
В отношенията си с осталите членове на СПБ и проекти спечелили финансиране, членовете са длъжни да се държат подобаващо и в съответствие с принципите на етичното и морално човешко поведение.
Членовете на СПБ трябва да действат професионално, доброволно и да не прилагат, нито да изискват прилагането на практики и действия, които биха могли да наранят репутацията и положителния имидж на СПБ .
Приходите, който предстои да бъдат усвоени не са обект на съмнителни операции, сделки и клиенти и не са резултат от придобиването на/от незаконна (престъпна) дейност или от акт на участие в такава. Приходите се разпределят според участието и вложения труд.
С оглед запазване и поддържане на професионални отношения, взаимоотношенията между председателя, координатора и техническия секретар членовете и доброволците, търсещи финансиране следва да се дефинират в отделен договор.
За да се гарантира безпристрастността на членовете и доброволците относно участието им в дейността , предоставяна от страна СМПБ, участието им в планирането или изпълнението на операция относно набавяне на средства , увеличаване на капитала на Сдружението или друго подобно не може да води до придобиването директно или косвено на мажоритарен дял от собствения капитал на това Сдружение.
Информацията, предоставена на членовете от страна на СПБ, ги задължава да спазват пълна конфиденциалност, освен ако това не е изрично упоменато от председателя .

V. Правила и препоръки за правилно използване на Интернет
Забранява се използването на Интернет, за пропагандиране на прояви, действия, движения и пр., които са свързани с подтикване към война, насилие, расова, етническа и национална нетърпимост, криминални престъпления, детска порнография, нарушение на обществения ред и законите на Република България.
Забранява се подстрекаването, подпомагането и провеждането по какъвто и да било начин на трафични атаки от вида на флууд, смърф, мейл бомби и др. подобни.
Недопустимо е използването на Интернет за проникване в отделни компютри или компютърни мрежи без изричното съгласие на притежателите им, независимо от целите, предизвикали такива действия.
Членовете на СПБ, поддържащи или изграждащи страници, информационни или други услуги по Интернет, са длъжни да не копират, публикуват и използват информация, без изричното съгласие на притежателя й.

VI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Всяко нарушаване на този Етичен кодекс от член на СПБ може да предизвика санкции, включително и неговото изключване от Сдружението.
Етичният кодекс подлежи на развитие и усъвършенстване.
Всички предложения за тълкуване и промени в този кодекс се изпращат в писмена форма до председателя на СПБ.