“ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ НА РИСКОВИ ФАКТОРИ ПРИ ДЕЦА И МЛАДЕЖИ”

гр. Девня – обхват 635 деца и младежи