Проект 2021-1-BG01-KA122-ADU-000030579 Житейски умения – Баланс между родителство и кариера

Проект 2021-1-BG01-KA122-ADU-000030579 Житейски умения – Баланс между родителство и кариера

Нашата мисия и цел, е да помогнем на обучители, тренери и родителида постигнат баланс между работа
исемейство, за да се повиши тяхното психическо благосъстояние и качество на живот. Чрез мобилността и проекта
ние се стремим също така да подкрепим експертите, работещи в тази област, за добиване на подходящи умения,
знания и компетенции за справяне с такива проблеми. Мобилността ще помогне на обучителите в тяхната работа
да подкрепят родителите, които се борят да балансират своите задължения, свързани с тяхната кариера и
родителство. Това ще бъде от полза за персонала на СМПБ, родителите, работодателите на родителите и децата,
тъй като всички ще се възползват от повишеното благосъстояние на такива родители – те ще станат активни
членове на обществото, част от работната сила и ще формират добри семейни взаимоотношения с децата си. Чрез
мобилността в Гърция (на ниво ЕС) ще можем да внедрим най-добрите практики, методи, инструменти и ноу-хау в
нашата практика.

Основната цел на проекта е Развитие на житейски умения и подобряване на професионалната компетентност на
преподавателския състав на СМПБ. Да постигнем чрез изпълнението на проекта: подобряване на качеството на
работа и уменията на обучителите и тези в областта на психичното здраве и благосъстояние; също и на
специалисти, които помагат на родителите в придобиването на житейски и професионални умения за постигане на
баланс между кариера и родителство. Освен това, чрез увеличаване на личните и професионални знания, умения
и компетенции, нашите експерти ще бъдат по-ефективни в насърчаването на социалния диалог за развитие на
нови житейски умения, не само сред възрастните обучаеми, но и сред другите учители и ръководители на
обучения. Чрез международното сътрудничество ние искаме да разширим измерението на нашите дейности от
национално на европейско ниво и да обогатим нашата работа чрез нови и свежи добри практики, методи,
инструменти, идеи и начини да се приложат знанията на практика.

Като част от проекта планираме да приложим мобилност в друга държава от ЕС – Гърция за експерти, работещи или безработни родители, и доброволци на СМПБ, за да придобият нови знания, опит, умения и компетенции, за да научат повече и да овладеят иновативни програми, методи, инструменти и техники, които ще им
помогнат да подкрепят по-добре родителите, които се борят за постигане на баланс между кариера и семейство
според тяхната житейска ситуация. Целта на мобилността е да обучи и мотивира успешно участниците, независимо
от техния етнически произход, пол, убеждения, социално-икономически статус или други характеристики, за
активна социална отговорност и гражданска ангажираност и да подобри тяхното психично здраве и лично и
професионално благосъстояние чрез обучение, овладяване и изпълнение на програми, осигуряващи ефективни
методи за постигане на баланс между кариера и родителство.

След приключване на проекта очакваме, че в резултат на мобилността участващите обучители ще имат по-добри
умения, знания и компетенции (базирани на иновативните техники, методи, инструменти и програми, които са
научили и усвоили), които ще използват в работата си за подпомагане на родителите, които се борят за постигане
на баланс работа / кариера – семейство / родителство. Това ще има и дългосрочни ефекти, тъй като психическото
благосъстояние на родителите ще се подобри, което ще има положително въздействие върху техните деца и
перспективите за кариера. Резултатите от мобилността ще бъдат оценени чрез формуляри за обратна връзка,
попълнени от всички участници след края на мобилността. Резултатите ще окажат положително влияние и върху
бъдещата работа на тренерите на СМПБ, които ще прилагат иновативните техники и програми на практика, както и
в бъдещи събития, обучения, семинари, инициативи, дискусии, които СМПБ ще организира и ще вземе участие.

Продължителност на проекта 01-09-2021-31-08-2022, 12 месеца

Кандидатстваща организация E10037715 Сдружение на младите психолози в България, Варна

Партньорска организация E10087950 Гръцко -българска асоциация на културата Паисий Хилендарски, Атина, Гърция

Настоящият проект е с финансовата подкрепа на Програма Еразъм + и Сдружение на младите психолози в България носи цялата отговорност за съдържанието на този документ, и при никакви обстоятелства не може да се приема като официална позиция на Европейския Съюз и Националната агенция.