Проект по споразумението за безвъзмездна финансова помощ „Чрез комуникация до ефективно сътрудничество” към проект, наречен „Пътища на сътрудничество – подкрепа за субекти, осъществяващи международно сътрудничество” по 4-та приоритетна ос на Оперативна програма за развитие на знанието „Социални иновации и транснационално сътрудничество”, Мярка 4.3 Транснационално сътрудничество, конкурс № POWR.04.03. 00-IP.07-00-007 / 17

 

 

Проект по споразумението за безвъзмездна финансова помощ „Чрез комуникация до ефективно сътрудничество” към проект, наречен „Пътища на сътрудничество – подкрепа за субекти, осъществяващи международно сътрудничество” по 4-та приоритетна ос на Оперативна програма за развитие на знанието „Социални иновации и транснационално сътрудничество”, Мярка 4.3 Транснационално сътрудничество, конкурс № POWR.04.03. 00-IP.07-00-007 / 17

 ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА И РЕЗУЛТАТИ (ЕФЕКТИ):

 Разработване – благодарение на транснационалното сътрудничество и след това прилагане до октомври 2021 г. един екип за разрешаване на конфликти, чиято работа, като ограничава негативните последици от конфликтите, ще подобри перспективите за заетост на участниците в стандартния проект: „Работа по проекта площ – пространство на нови възможности – 2-ро издание

Община Руда Сласка – Областно бюро по труда, 41-700 Руда Сласка, Полша; местна държавна единица – част от обществените служби по заетостта в Полша; www.puprudaslaska.pl, – Водещ партньор

 Асоциация на младите психолози в България, 9000 Варна, България; неправителствена организация; www.psychologybg.com – Партньор

 УЧАСТНИЦИ В ПРОЕКТА:

6 души – управленският персонал на Областното бюро по труда в Руда Сласка и служители на отделите:

Назначаване на работа и кариерно консултиране

Развитие на човешките ресурси

Регистрация и доказателства

Организационно – административно за проекти ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ:

 Дейности в сътрудничество с транснационалния партньор, насочени към разработване на механизъм, който ще помогне за разрешаването на проблема с конфликти, водещи до прекратяване на формите на подкрепа в стандартния проект.

 Дейностите ще се изпълняват въз основа на четири основни етапа:

 Определяне на план за сътрудничество с партньор.

Разработка на първоначална версия на продукта.

Създаване на финалната версия на продукта.

Внедряване на продукта.

Действия в подкрепа на ефективността на проекта:

 сътрудничество с транснационален партньор – обмен на добри практики, разработване на методи, иновации,

Разпространение на резултатите от проекта,

Оценка на проекта,

Промоция на проекта.

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА: 

01/11/2020 – 31/10/2021

 СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 86 339,80 PLN

 включително принос от ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ: 81 409,80 PLN

 Подкрепено от Фондация Фонд за сътрудничество в рамките на проект „Пътища на сътрудничество – подкрепа за субекти, осъществяващи международно сътрудничество”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на знанието”.

 ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

 – отдел проекти – +48 32 771 59 51,