На 29.01.2021г. стартира проекта „Арбитражът – алтернативен метод за решаване на правни спорове“ BG05SFOP001-3.003-0084 финансиран по Оперативна програма: Добро управление, съфинансирана от Европейски Съюз, чрез Европейски Социален Фонд.

                     

 

На 29.01.2021г. стартира проекта „Арбитражът – алтернативен метод за решаване на правни спорове“ BG05SFOP001-3.003-0084 финансиран по Оперативна програма: Добро управление, съфинансирана от Европейски Съюз, чрез Европейски Социален Фонд.

Той се изпълнява от Сдружение на младите психолози в България гр. Варна  и Фондация „Отворена врата“ гр. Перник.

Основната цел на проекта е:

Насърчаване и развитие на алтернативните методи за решаване на правни спорове

СПЕЦИФИЧНИТЕ ЦЕЛИ:

  1. Популяризиране на арбитражното производство, като алтернативен метод за разрешаване на правни спорове
  2. Подобряване на ефективността на арбитражното производство в съответствие с добрите практики в европейски и световен мащаб
  3. Арбитражното производство в полза на администрирането на съдебната система.

Нашата проектна идея ще изследва практиките за АРС в частност – Арбитража в България и добрите световни практики. Постигането на стратегическата цел на проекта изисква създаване на условия за качествен арбитраж. Също така познаване на предимствата на арбитража от заинтересованите страни. Отчитайки това, проектът предвижда логически свързани и допълващи се дейности за повишаване качеството на арбитража и популяризирането му сред целевите групи. Обособена е дейност проучване и анализ на съдебната практика по дела за отмяна, изпълнение и обявяване на нищожност на арбитражни решения. Предвижда се анализ на добрите практики за международния арбитраж с признати световни модели. Целта е да бъдат установени и преодолени често срещани пропуски при арбитража и да бъдат създадени условия за възприемане на добри световни практики. Анализите ще бъдат оформени в електронни издания и представени на конференция тип кръгла маса, където ще се дискутират с целевите групи. Ще бъде проведена информационна кампания за популяризиране на арбитража, под формата на информационни събития.

Проектът се реализира по Оперативна програма „Добро управление“ с продължителност 15 месеца от бенефициента и партньора.

Общата стойност на проекта 86 510.81 лева, от които 85% (73 534.19лв.) са осигурени от Европейския социален фонд, а останалите 15% (12 976.62лв.) са национално финансиране.

 

                              „Арбитражът – алтернативен метод за решаване на правни спорове“

Проектът е финансиран по договор №BG05SFOP001-3.003-084-C01/29.01.2021г.,

съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.